Historie KP

Komunitní plánování obecně:

- Metoda, kterou lze plánovat nejen sociální služby tak, aby odpovídaly místním podmínkám i potřebám jednotlivých občanů

- Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obcí či krajů

- Metoda, která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie

- Je to otevřený proces zjišťování potřeb, zdrojů a hledání nejlepších řešení např. v oblasti sociálních služeb

Charakteristickým znakem této metody je:

- Zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká

- Dialog a vyjednávání.

- Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků

Jaký má přínos komunitní plán pro obec:

- Zapojuje všechny účastníky tohoto systému (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu např. sociálních služeb. Zvyšuje podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci

- Podporuje spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití

- Zvyšuje dostupnost a kvalitu např. sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti

- Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné

Komunitní plánování Hlučínska a jeho historie:

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit bylo v Hlučíně započato v roce 2005. Rada města na své 71. schůzi, konané 20. 6. 2005, rozhodla o zahájení příprav projektu „Komunitní plán pro město Hlučín“.  Zpočátku se na přípravách podíleli dva partneři – Charita Hlučín a Svaz tělesně postižených ČR, a další místní organizace působící v Hlučíně a jeho okolí. Na přípravu plánu se podařilo městu získat dotaci.

Byly vytvořeny 4 pracovní skupiny spolu s řídící skupinou, jenž se společnými silami podílely na přípravě prvního strategického dokumentu pro oblast sociálních služeb a souvisejících aktivit. Výsledkem jejich usilovné práce byl Komunitní plán pro město Hlučín na období let 2006 až 2009. Tento plán byl v průběhu období postupně realizován a každoročně se zastupitelstvu města předkládaly monitorovací zprávy o průběhu realizace jednotlivých opatření.

V průběhu roku 2008 vznikla myšlenka zapojit do procesu plánování sociálních služeb také obce správního obvodu Hlučína. Jedním z hlavních důvodů bylo zajištění služeb pro občany ze správních obcí a vytvoření sítě kvalitních, ale především dostupných sociálních služeb jak na Hlučínsku, tak v celém Moravskoslezském kraji. Starostové jednotlivých obcí byli s touto nabídkou osloveni, konaly se workshopy, kde byli s problematikou komunitního plánování postupně seznamováni nejen oni, ale také zaměstnanci obecních úřadů. Tyto aktivity následně vykrystalizovaly ve schválení záměru plánovat sociální služby a související aktivity společně, k této myšlence se připojily všechny obce správního obvodu Hlučína. Mohlo se tak využít právní subjektivity Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko, ve kterém jsou všechny obce sdruženy.

Od 1. 1. 2010 bylo tedy oficiálně zahájeno plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Svazek obcí. Do pracovních skupin přišli noví členové zastupující obce, řídící skupina se rozrostla o pět členů – Radu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska.
 

V roce 2013 byl Zastupitelstvem města Hlučína a následně zastupitelstvem obcí správního obvodu Hlučín schválen aktuální Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2014-2017. V lednu 2015 byla vytvořena spolu s pracovními skupinami monitorovací zpráva za rok 2014. Zprávu schválila Rada města Hlučína a následně obce správního obvodu Hlučín. I nadále probíhá setkávání pracovních skupin dle požadavků či potřeb poskytovatelů, občanů apod.

Vytvořeno 15.3.2019 12:15:13 | přečteno 748x | ernest
load