Struktura KP

Organizační struktura KP od 2021

Komunitní plánování Hlučínska se skládá z řídící skupiny a 3 pracovních skupin:

 Řídící skupinu tvoří: věcně příslušný politik města, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru rozvoje a školství, koordinátor komunitního plánování, vedoucí pracovích skupin, manažer prevence kriminality a předseda sociální komise.

Řídící skupina koordinuje činnost a aktivity pracovních skupin, projednává výstupy z pracovních skupin a připravuje jejich realizaci. Odpovídá za zpracování střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit, dále vyhodnocuje jeho naplňování. Informuje o průběhu komunitního plánování Radu svazku obcí mikroregionu Hlučínsko.Pracovní skupiny:

Každá pracovní skupina má své členy, kteří jsou odborníci v dané problematice jak z řad profesionálu, či laické veřejnosti. Koordinátor komunitního plánování je ve všech skupinách nezávislým členem a neúčastní se hlasování. Mimo tyto stabilní členy se mohou jednání zúčastnit také nečlenové – hosté. Konkrétní podobu jednání upravuje jednací řád. Pracovní skupiny lze svolat jednotlivě - dle potřeby a připravovaného tématu jednání. 


PS 1 - Senioři (předsedkyně Mgr. Marcela Mikulová - ředitelka Domova pod Vinnou horou) 

Pracovní skupina řeší především problematiku lidí seniorského věku. Snaží se efektivně zajistit služby, které senioři potřebují, a také zajistit aktivity pro jejich volný čas – zájezdy pro seniory, možnosti vzdělávání, společenské akce pro seniory apod.


PS 2 - Rodina, děti a mládež + osoby ohrožené sociálním vyloučením (předsedkyně: Mgr. Marcela Buryová)

Pracovní skupina vznikla spojením více pracovních skupin a to – Rodina, děti a mládež, prevence kriminality a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Problémy, které tyto skupiny řešily na sebe často navazovaly, nebo se jistým způsobem prolínaly. Pracovní skupina se snaží posilovat funkci rodiny a předcházet patologickým jevům.

PS 3 Zdravotně postižení občané (předsedkyně Mgr. Karin Bednarzová)

Pracovní skupina řeší především otázky spojené se službami pro zdravotně postižené spoluobčany, zabývá se také bezbariérovostí měst a obcí, dopravou pro zdravotně postižené a mnoho dalšími otázkami, kterou jsou spojeny s otázkou zdravotně postižených občanů.


Od roku 2010 přistoupily ke společnému komunitnímu plánování sociálních služeb ve městě Hlučíně obce správního obvodu Hlučín, které jsou členy Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, jež má právní subjektivitu.


Zakládací listina a jednací řády:

Vytvořeno 8.1.2021 9:16:37 | přečteno 842x | ernest
load